CAN CHOCIWEL

Projekt

„Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego"

realizowany w ramach Priorytetu VII– Włączenie społeczne, Działanie 7.2 – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, numer umowy RPZP.07.02.00-32-K005/18-00. Projekt realizowany w Chociwlu.

Projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego.

Projekt przewiduje indywidualną ścieżkę wsparcia. aktywizacja O.N. – specjalizacja: obszar IT.

Cel Projektu:

Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu  aktywności 32 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez zrealizowanie do 11.2019 r.

Planowane efekty:

 • 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie osobami poszukującymi pracy po opuszczeniu programu
 • 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie osobami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
 • 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
 • osiągnięcie 49% wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osiągnięcie 33% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osiągnięcie 49% wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wartość projektu: 840 706,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 714 600,10 zł

Projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego.

Projekt przewiduje indywidualną ścieżkę wsparcia. aktywizacja O.N. – specjalizacja: obszar IT.

 • Przeprowadzenie rekrutacji oraz diagnoza uczestników
 • Indywidualny trening Kompetencji Społecznych
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Spotkania integracyjne: pobudzenie współpracy między osobami pełnosprawnymi, a O.N.
 • Treningi Rozwoju interpersonalnego
 • Treningi pamięci – doskonalenie umysłu
 • Szkolenia komputerowe zgodne ze standardem DIGCOMP 6
 • Szkolenie (jedno) fotograf, zgodne ze standardem czeladnika
 • 3 miesięczne staże
 • Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.


 

Można liczyć na:

 • Profesjonalną kadrę
 • Stypendia szkoleniowe
 • Płatne staże
 • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Wyżywienie
 • Innowacyjne multimedialne materiały szkoleniowe

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Formularz można pobrać na naszej stronie internetowej i dostarczyć osobiście albo wysłać pocztowo lub elektronicznie. Dane kontaktowe podane są poniżej.


FORMULARZ REKRUTACYJNY [LINK]

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt z Liderem projektu:

Lider projektu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/u1
70-450 Szczecin
e-mail: projekty@twk.szczecin.pl
tel.: 91 82 999 44

Partner projektu
Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
ul. Wojska Polskiego 151
70-490 Szczecin
e-mail: biuro@cusd.pl
tel.: 603 119 000

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku Asystent Osobisty ON

>POBIERZ<<