AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Projekt „Aktywni na rynku pracy – kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Włączenie Społeczne Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Cel projektu:

Celem jest utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez realizację do 04.2019 indywidualnych i kompleksowych ścieżek wsparcia, w wyniku czego co najmniej 20 osób zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 osób podejmie zatrudnienie.

Główne działania

Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych

Przygotowanie Indywidualnych Planów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla 40 osób

Wsparcie pomocnicze w postaci:

·        indywidualne potkania konsultacyjne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem;

·        spotkania integracyjne;

·        grupowy Trening Rozwoju Personalnego i Trening Pamięci z wykwalifikowanymi trenerami;

·        3 miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna.

Zakres szkoleń ICT:

·     podstawy pracy z komputerem;

·        podstawy pracy w sieci;

·        przetwarzanie tekstów;

·        arkusze kalkulacyjne.

 

Dodatkowo:

 • stypendia szkoleniowe oraz płatne staże;
 • wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia;
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • opieka nad dziećmi i innymi osobami zależnymi;
 • wyżywienie.

Realizacja staży i podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Możesz liczyć na:

Formy wsparcia dla uczestników:

1. Przeprowadzenie rekrutacji oraz diagnoza uczestników (terminy: 10.2018-11.2018)

2.      Przygotowanie Indywidualnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym (terminy: 12.2018-I grupa, 01.2019-II grupa, 02.2019-III grupa, 03.2019-IV grupa)

3. Indywidualny Treningi Kompetencji Społecznych –spotkania z psychologiem i doradcą  zawodowym: analiza kompetencji, mocnych stron (terminy: 12.2018-03.2019)

4. Rehabilitacja zdrowotna dostosowana indywidualnie, po wstępnym badaniu (terminy: 12.2018-03.2019).

5. Spotkania integracyjne pobudzenie współpracy między osobami pełnosprawnymi, a ON (terminy: 12.2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa).

6. Treningi Rozwoju Interpersonalnego (terminy: 12.2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa,
03-04.2019 IV grupa
).

7. Trening pamięci – doskonalenie umysłu (terminy: 12.2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa,
03-04.2019 IV grupa
).

8.      Realizacja dwóch szkoleń komputerowych zgodnie ze standardem DIGCOMP 6 (sfinansowany egzamin końcowy) – terminy: 02-03.2019 I grupa, 03-04.2019 II grupa, 04-05.2019-III grupa, 05-06.2019 IV grupa.

9.      Realizacja dwóch szkoleń fotograf zgodnie ze standardem czeladnika (sfinansowany egzamin końcowy) – terminy: 02-03.2019 I grupa, 03-04.2019 II grupa, 04-05.2019-III grupa, 05-06.2019 IV grupa.

10.  Wsparcie trenera pracy i doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej, tj.  wejściu na rynek pracy i kontaktach z
pracodawcą.

11.  Realizacja 3 miesięcznych płatnych staży – stypendium stażowe 1800,- zł/miesięcznie; terminy: 04-07.2019 I grupa, 05-08.2019 II grupa, 06-09.2019 III grupa, 07-10.2019 IV grupa.

12.  Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do

Grupa docelowa

· 40 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego 

Projekt „Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.

Harmonogram działań z opisem

 1. Przeprowadzenie rekrutacji oraz diagnoza uczestników (3 godziny/1 osoba) – (terminy: 2018-12.2018)
 • analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju
 1. Przygotowanie Indywidualnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (4 godziny/1 osoba) we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym (terminy: 2018-I grupa, 01.2019-II grupa, 02.2019-III grupa, 03.2019-IV grupa)
 • określenie możliwości, potrzeb, motywacji kandydatów, diagnoza osobowości (test) oraz ustalenie planu działania
 1. Indywidualny Treningi Kompetencji Społecznych (8 godzin/1 osoba) – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym (terminy: 2018-03.2019):
 • trening asertywnych zachowań,
 • trening komunikacji,
 • trening radzenia sobie ze stresem,
 • trening inteligencji emocjonalnej,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • praca nad poczuciem własnej wartości,
 • praca nad budowaniem wiary w swoje możliwości.
 1. Rehabilitacja zdrowotna (8 godzin/osoba) dostosowana indywidualnie, po wstępnym badaniu (terminy: 2018-03.2019).
 2. Spotkania integracyjne (16 godzin/1 grupa) – pobudzenie współpracy między osobami pełnosprawnymi, a ON (terminy: 2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa):
 • budowanie wzajemnego zaufania,
 • tworzenie klimatu bezpieczeństwa,
 • promowanie pozytywnych działań na rzecz ON,
 • kształtowanie wrażliwości na innych,
 • promowanie równych szans w życiu społecznym,
 • porozumiewanie się z innymi ludźmi.
 1. Treningi Rozwoju Interpersonalnego (12 godzin/1 grupa) – (terminy: 2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa).
 • to doskonała okazja, by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w otoczeniu społecznym oraz rozwijać umiejętności związane z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie oraz rozwiązywanie konfliktów.
 1. Trening pamięci (12 godzin/1 grupa) – doskonalenie umysłu (terminy: 2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa).
 • Praca nad poprawą pamięci, uwagi, szybkości myślenia i zdolności twórczych poprzez m. in. poprzez zadania graficzne, językowe czy matematyczne.
 1. Prawnik – (2godz/osoba) – konsultacje indywidualne w zakresie prawa pracy (termin do ustalenia)
 2. Następnie do wyboru:
 • szkolenie komputerowe zgodne ze standardem DIGCOMP 6 (120 godzin), sfinansowany egzamin końcowy – terminy: 02-03.2019 I grupa, 03-04.2019 II grupa, 04-05.2019-III grupa, 05-06.2019 IV grupa.

lub

 • szkolenie Fotograf zgodne ze standardem czeladnika (120 godzin), sfinansowany egzamin końcowy – terminy: 02-03.2019 I grupa, 03-04.2019 II grupa, 04-05.2019-III grupa, 05-06.2019 IV grupa.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Poczęstunek (catering).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć.
 • Stypendia szkoleniowe 797,70 zł (jednorazowo).
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Po odbyciu szkoleń i zdaniu egzaminu zapewniamy realizację 3-miesięcznych płatnych staży (stypendium stażowe 1800,- zł/miesięcznie); terminy: 04-07.2019 I grupa, 05-08.2019 II grupa, 06-09.2019 III grupa, 07-10.2019 IV grupa.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt z Liderem projektu:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin

e-mail: can@twk.szczecin.pl

tel. 665 932 685 lub 578 898 484 

Kontakt ogólny do TWK

tel. (91) 82 999 44

biuro@twk.szczecin.pl