ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022

1. Nazwa zadania:

Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego

2. Opis zadania:

Zadanie polega na zapewnieniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom zadania w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnikami zadania mogą być mieszkańcy Szczecina:

  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Oferta zgłaszana do konkursu może uwzględniać przepisy art. 4 ust. 3 i 4
  w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wejdą w życie z dniem 6 września 2021 r. 

3. Cel zadania:

1) Poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego;
2) Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami;
3) Możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
4) Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
5) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
6) Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Celem projektu jest przede wszystkim:

1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym szerszego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  • na pomocy w dotarciu do placówki Stowarzyszenie i pomocy w trakcie uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie warsztatach, spotkaniach integracyjnych;
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Miejsce realizacji zadania
Jako Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem planujemy objęcie realizacją zadania Gminy Szczecin.

Grupa docelowa
Grupę docelową w całym okresie zadania będą stanowić osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, także dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności . Grupa docelowa będzie liczyć 37 dorosłych osób z niepełnosprawnościami (w tym: 10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 7 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz 3 dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby te będą mieszkańcami miasta Szczecin zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym „Szczecin – miasto wysokiej jakości życia”; Cel operacyjny I.3. : „Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych”