Program wsparcia społeczno–zawodowego drogą do podjęcia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 20 osób niepełnosprawnych spośród 50 beneficjentów ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. Pełne wsparcie oraz wprowadzenie indywidualnych form wsparcia opracowanych dla osób niepełnosprawnych, przyczyni się do osiągnięcia założonego celu.
Nasz projekt „Program wsparcia społeczno – zawodowego drogą do podjęcia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością” realizowany jest w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych organizacjom pozarządowym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Całkowita wartość projektu wynosi 526 262,50 zł. w tym: 472 512,50 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dla kogo przeznaczony jest projekt:

W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne lub zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, dla których proces wspomagania nie został zakończony. Uczestnik musi być pełnoletni, ale poniżej wieku emerytalnego oraz posiadać aktualny stopień o niepełnosprawności w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami).

Jakie działania będę realizowane w ramach projektu:

Projekt zakłada przygotowanie przez Doradcę Zawodowego i Psychologa Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki oraz dodatkowo:

 • Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych
 • Wsparcie rehabilitanta
 • Wsparcie prawnika – doradztwo z zakresu prawa pracy
 • Spotkania integracyjne z socjologiem (zajęcia grupowe)
 • Treningi Rozwoju interpersonalnego (zajęcia grupowe)
 • Treningi pamięci (zajęcia grupowe)
 • Wsparcie Asystenta ON podczas zajęć grupowych
 • Specjalistyczne pośrednictwo pracy
 • Wsparcie Trenera pracy
 • Staż zawodowy (dla 11 uczestników)

Ponadto każdy uczestnik/ uczestniczka otrzymuje:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów na miejsce odbywania wszystkich z firm wsparcia

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rezultaty projektu:

Jednym z głównych rezultatów projektu będzie przede wszystkim szeroko pojęte wsparcie oraz wyrównanie szans na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu uczestnicy nie tylko będą mieli okazję indywidualnie zająć się swoją ścieżką zawodową współpracując z psychologiem i doradcą zawodowym, ale również wziąć udział w zajęciach grupowych, które wzmocnią ich mocne strony, pamięć i przygotują na wyzwania rynku pracy. Pokażemy nie tylko im samym, ale i środowisku, że osoby niepełnosprawne nie są w niczym „gorsze”, wręcz przeciwnie zasługują na równe traktowanie i szansę do znalezienia godnej pracy.

Co jesteśmy w stanie osiągnąć po przebytych zajęciach w ramach projektu?

Podnieść umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z niepełnosprawności, usprawnić manualnie i ruchowo. A także również popracować nad podniesieniem poziomu samooceny oraz poczucia własnej wartości, co przełoży się na wzrost poczucia sprawstwa oraz stopnia samorealizacji.
To nie wszystkie efekty jakie planujemy uzyskać podczas pracy z uczestnikami w ramach projektu. Ważnym elementem będą również szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu, który potwierdzi nabyte kompetencje. Dzięki temu 11 osób będzie mogło wykorzystać w praktyce przyswojone kwalifikacje biorąc udział w miesięcznym stażu. Być może przyczyni się to do późniejszego dalszego zatrudnienia. Nawet jeśli nie wszyscy uczestnicy projektu znajdą od razu zatrudnienie, na pewno zwiększy to ich śmiałość i lepiej odnajdą się na rynku pracy, bo będą czuć się odpowiednio przygotowani.

Rekrutacja do projektu:

Nabór do projektu odbędzie się w okresie kwiecień – lipiec 2023 r. aż do zrekrutowania odpowiedniej ilości osób. Zgodnie z założeniami poszukujemy 50 osób, które wezmą udział w projekcie.
Więcej szczegółów w Regulaminie projektu dostępnym w dokumentach do pobrania.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny w doc.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny w pdf.
Harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu