KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA

Projekt Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Włączenie Społeczne Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Projekt realizowany był w terminie od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

DLA KOGO?

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnychnieaktywnych zawodowo. Wsparciem objętych zostanie grupa 40 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

METODYKA

W ramach projektu zaplanowano podniesienie poziomu aktywności 40 osób (w 4 grupach po 10 osób) niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez zintensyfikowane, długotrwałe wsparcie psychologiczno-doradcze przyczyniające się do:

 • niwelacji barier psychologicznych
 • udzielania pomocy w trakcie całego procesu wsparcia
 • budowanie postawy społecznej w oparciu o zasadę „Ja mogę”
 • szczegółowego udzielenia odpowiedzi na pytania „kim jestem”, „co mogę robić”, „co muszę zrobić”
 • oraz wsparciu ON w trakcie ich aktywności edukacyjno-zawodowej.

W wyniku realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia co najmniej 20 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 14 os. podejmie zatrudnienie do 30.11.2019 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ/FORMY WSPARCIA

 1. Przeprowadzenie rekrutacji oraz diagnoza uczestników (3 godziny/1 osoba) – (terminy: 2018-12.2018)
 • analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju
 1. Przygotowanie Indywidualnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (4 godziny/1 osoba) we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym (terminy: 2018-I grupa, 01.2019-II grupa,
  od 02.2019 do 04.2019 III grupa i IV grupa
  ):
 • określenie możliwości, potrzeb, motywacji kandydatów, diagnoza osobowości (test) oraz ustalenie planu działania
 1. Indywidualny Treningi Kompetencji Społecznych (8 godzin/1 osoba) – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym (terminy: 2018-05.2019):
 • trening asertywnych zachowań,
 • trening komunikacji,
 • trening radzenia sobie ze stresem,
 • trening inteligencji emocjonalnej,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • praca nad poczuciem własnej wartości,
 • praca nad budowaniem wiary w swoje możliwości.
 1. Rehabilitacja zdrowotna (8 godzin/osoba) dostosowana indywidualnie, po wstępnym badaniu (terminy: 2019-05.2019).
 2. Spotkania integracyjne (16 godzin/1 grupa) – pobudzenie współpracy między osobami pełnosprawnymi, a ON (terminy: 2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa):
 • budowanie wzajemnego zaufania,
 • tworzenie klimatu bezpieczeństwa,
 • promowanie pozytywnych działań na rzecz ON,
 • kształtowanie wrażliwości na innych,
 • promowanie równych szans w życiu społecznym,
 • porozumiewanie się z innymi ludźmi.
 1. Treningi Rozwoju Interpersonalnego (12 godzin/1 grupa) – (terminy: 2018-01.2018 I grupa, 01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa):
 • to doskonała okazja, by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w otoczeniu społecznym oraz rozwijać umiejętności związane z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie oraz rozwiązywanie konfliktów.
 1. Trening pamięci (12 godzin/1 grupa) – doskonalenie umysłu (terminy: 2018-01.2018 I grupa,
  01-02.2019 II grupa, 02-03.2019-III grupa, 03-04.2019 IV grupa
  ).
 • Praca nad poprawą pamięci, uwagi, szybkości myślenia i zdolności twórczych poprzez m. in. poprzez zadania graficzne, językowe czy matematyczne.
 1. Prawnik – (2 godz./osoba) – konsultacje indywidualne w zakresie prawa pracy (terminy spotkań:
  2019 – 06.2019)
 2. Następnie obyły się następujące szkolenia:
 • szkolenie komputerowe zgodne ze standardem IC3 Spark (120 godzin), sfinansowany egzamin końcowy – terminy: 02-03.2019 I grupa, 05-06.2019 IV grupa.

oraz

 • szkolenie Fotograf zgodne ze standardem czeladnika (120 godzin), sfinansowany egzamin końcowy – terminy: 03-04.2019 II grupa, 04-05.2019-III grupa.

Uczestnikom szkoleń dodatkowo zapewniono:

 • Poczęstunek (catering).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć.
 • Stypendia szkoleniowe 797,70 zł (jednorazowo).
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 1. Po odbyciu szkoleń i zdaniu egzaminu uczestnicy projektu są kierowani do odbycia 3-miesięcznych płatnych staży (stypendium stażowe 1800,- zł/miesięcznie); terminy: 04-07.2019 I grupa, 05-08.2019 II grupa, 06-09.2019 III grupa, 07-10.2019 IV grupa.
 2. Zaplanowano również pośrednictwo pracy w celu wsparcia w poszukiwaniu pracy i kontaktu
  z pracodawcą poprzez spotkania z doradcą zawodowym i trenerem pracy (motywowanie do aktywności, wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz wypracowanie profilu zawodowego:
 • Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 40 os. 8 godzin/osoba (przez okres realizacji stażu
  i do miesiąca po zakończeniu stażu).
 • Wsparcie trenera pracy dla 40 os. 6 godzin/osoba. (do 1 miesiąca po zakończeniu stażu).

 

Dodatkowo zapewniamy:

 • Poczęstunek (catering).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć.
 • Stypendia szkoleniowe 797,70 zł (jednorazowo).
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Po odbyciu szkoleń i zdaniu egzaminu zapewniamy realizację 3-miesięcznych płatnych staży (stypendium stażowe 1800,- zł/miesięcznie); terminy: 04-07.2019 I grupa, 05-08.2019 II grupa, 06-09.2019 III grupa, 07-10.2019 IV grupa.


ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU [LINK]

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RODO [LINK]

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  [LINK]

FORMULARZ REKRUTACYJNY [LINK]

DANE UCZESTNIKÓW [LINK]

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt:

Lider projektu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie

adres: Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin

e-mail: projekty@twk.szczecin.pl

tel. 665 932 685

Kontakt ogólny do TWK

tel. (91) 82 999 44

Partner projektu
Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
adres: ul. Wojska Polskiego 151 70-490 Szczecin
e-mail: biuro@cusd.pl
tel.: 603 119 000

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 1/AKTS/2018

W związku z realizacją projektu pn. ”Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

>> DOKUMENT PDF <<

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

>> POBIERZ REGULAMIN <<

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32/u1 poszukuje asystentów osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pt.: „Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K020/18

>>ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  OGŁOSZENIE PDF <<